Ajudes per a l’adquisició del lot fundacional de centres de lectura pública de nova creació de la Comunitat Valenciana.- Convocatòria 2014.

Código de ayuda:

S27719/14

Norma:

ORDEN 44/2014, de 9 de junio.

Plazo de Solicitud:

Fecha Fin: 05/07/2014

Finalidad u objetivo de la ayuda:

Convocar ajudes per a l’adquisició del lot fundacional dels centres de lectura pública de nova creació de la Comunitat Valenciana.

Convocar ayudas para la adquisición del lote fundacional de los centros de lectura pública de nueva creación de la Comunitat Valenciana.

Categorías Subvención

  • Actividades culturales, lingüísticas y Deporte
  • Corporaciones Locales

Localización del organismo gestor

Comunidad Valenciana

Convoca:

Consellería de Cultura, Educación y Deporte (Comunidad Valenciana)

¿Cuánto dinero puedes obtener con esta ayuda?

L’import de les subvencions regulades en la present base en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l’activitat subvencionada.

El importe de las subvenciones reguladas en la presente base en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste
de la actividad subvencionada.

Beneficiarios. ¿Quién puede solicitar esta ayuda?

  • Ayuntamientos/Municipios
  • Fundaciones
  • Organismos / Entidades Públicas

Detalle beneficiarios:

Les entitats locals de la Comunitat Valenciana que hagen creat nous de centres de lectura, segons el que establix la normativa vigent en matèria de biblioteques de la Comunitat Valenciana, entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2013, i s’hagen integrat en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana.

Així mateix també podran sol·licitar estes ajudes les fundacions i institucions culturals municipals que tinguen entre les seues funcions la gestió en matèria de biblioteques.

Las entidades locales de la Comunitat Valenciana que hayan creado nuevos de centros de lectura, según lo establecido en la normativa vigente en materia de bibliotecas de la Comunitat Valenciana, entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, y se hayan integrado en la Red de Bibliotecas Públicas de la Comunitat Valenciana.

Asimismo también podrán solicitar estas ayudas las fundaciones e instituciones culturales municipales que tengan entre sus funciones la gestión en materia de bibliotecas.

¿Qué gastos o inversiones que realices te pueden subvencionar?

– La compra de llibres (en format tradicional i electrònic).

– La compra de materials especials propis de la col·lecció bibliogràfica (CD-ROM, DVD, etc.).

– La compra de libros (en formato tradicional y electrónico).

– La compra de materiales especiales propios de la colección bibliográfica (CD-ROM, DVD, etc.).

Requisitos:

No podran obtindre la condició de beneficiaris aquells sol·licitants que incórreguen en algun dels supòsits previstos en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

No podrán obtener la condición de beneficiarios aquellos solicitantes que incurran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Documentos asociados

Boletín: 12/06/2014
DOGV Diario Oficial de la Generalitat Valenciana- Nº 7294
Documento: Bases, Convocatoria 2014 y Anexos. Descargar Documento